Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/44

此页尚未校对


  初改賜今額大佛寺在錢塘縣西北寳石山麓宋宣和中建僧思淨鐫石佛半身名大石

  佛院明永樂閒改今名 本朝乾隆三十年四十五年  高宗純皇帝臨幸有  御製大

  佛寺題句聖因寺在錢塘縣孤山南即江浙臣民所建  聖祖仁皇帝行宫雍正五年

  改寺恭奉  聖祖神御龍牌  御書聖因寺額及澤永湖山慈雲偏覆扁額乾隆十六年

   高宗純皇帝南巡就寺址界為二復建行宫  御書寺額曰超諸有境二十二年二

  十七年三十年四十五年四十九年俱有御製詣聖因寺瞻禮  皇祖神御殿詩二十

  七年四十九年俱有  御製澄觀齋詩又二十七年詩注云澄觀齋  皇祖御筆聖因寺

  中精舍也嘉慶初増奉  高宗神御龍牌淨慈寺在錢塘縣南屏山呉越時建號慧日

  永明院宋南渡時僧道容重修塑五百阿羅漢以田字殿貯之 本朝康熙三十八年  聖祖

  南巡  賜御書淨慈寺額四十九年有 御製重修浄慈寺碑記勒石寺中乾隆十六年