Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/48

此页尚未校对


 深處扁額昭慶寺在錢塘縣西湖上吳越建内有戒壇 本朝乾隆十六年  高宗純

 皇帝臨幸  賜御書深入定慧額二十二年二十七年三十年四十五年四十九年俱有

  御製詩虎跑寺在錢塘縣大慈山唐建名廣福院宋改今額 本朝雍正九年重修寺外

 有虎跑泉乾隆二十七年  高宗純皇帝臨幸有  御製雨中至虎跑寺詩三首

 化寺在錢塘縣南高峯下里赤山南舊名六和寺宋開寶中建塔以鎮江潮太平興國中改寺

 名塔於 本朝雍正十三年重建乾隆十六年 高宗純皇帝臨幸寺  賜淨宇江天扁

 額塔  賜初地堅固二諦俱融三明浄域四天寳綱五雲扶蓋六鼇負戴七寶莊嚴七扁額有

   御製開化寺及開化寺再作登六和塔作歌諸詩又  御製登開化寺六和塔記二十

 二年二十七年三十年四十五年四十九年俱有  御製開化寺及瞻禮六和塔諸詩

 相寺在錢塘縣南高峯下舊名長耳院五代晉時建瑪瑙寺在錢塘縣葛嶺東碎石如