Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/5

此页尚未校对


   再徙溪北自後因之臨水故城在臨安縣北後漢建安十六年賀齊討破郎稚表分餘杭

   為臨水縣晉改曰臨安水經注縣因岡為城南門尤高謝安涖郡遊縣逕此門以為難為亭長元和

   志臨安縣東南去杭州一百二十八里隋亂廢置無准垂拱四年廵撫使狄仁傑復奏置五代史吳

   越世家光化元年改錢鏐素所居營曰衣錦營升為衣錦城天祐四年升衣錦城為安國衣錦軍縣

   志舊治在今縣北四里宋景定中移西墅元末燬明初移治東市太廟山右即吳越衣錦軍治

   潛故城在今於潛縣治北吳越春秋秦徙大越鳥語人置之朁即此漢置於朁縣後漢始加

   水曰潛元和志縣東去杭州二百里舊志隋開皇中楊素始築縣城周一里有奇久廢元至正十七

   年行省參政楊鄂勒哲重築自金鵝嶺由石龍口直抵縣抵山周五里明洪武初以縣非控要之地

   且岡陵重複遂不置城又潛州城在縣東七里唐武德中築今其地名城嶺 楊鄂勒哲舊作楊完

   者今改正紫溪故城在於潛縣南三十里唐垂拱三年析於潛置縣萬𡻕通天初改曰武