Page:Sibu Congkan Xubian200-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-102.djvu/103

此页尚未校对


  入學額數二十五名海鹽縣學在縣治西南元元貞中改建 本朝康熙𥘉重修入學額

  數二十五名石門縣學在縣治東元至正中改建 本順治十二年重建雍正元年

  六年修入學額數二十名平湖縣學在縣治東明宣德五年 本朝雍正五年重建乾

  隆八年修入學額數二十五名桐鄉縣學在縣治東北明宣德五年建 本朝康熙六年

  重建十五年三十四年修入學額數二十名鴛湖書院在府學東 本朝康熙五十五

  魏塘書院在嘉善縣東南乾隆三年蔚文書院在海鹽縣當湖

  書院在平湖縣南門坊乾隆十五年觀海書院在平湖縣乍浦鎮乾隆三十七

  分水書院在桐鄉縣東又宣公書院在府治北元至正中建觀成書院在海鹽縣西

  關外康熙五十八年建傳貽書院在石門縣治東北宋建又桐鄉縣舊有正心書院今皆圯

 ︹户口︺原額人丁共五十六萬七千九百五今滋生男婦二百八十萬五千一百二十名口計五十一