Page:Sibu Congkan Xubian200-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-102.djvu/134

此页尚未校对


   賜藏海慈波寺興聖寺在府城内東北本嘉興縣丞廳宋孝宗誕育於此嘉定間

  賜額興聖院理宗御書流虹聖地興聖之寺八字碑刻尚存東塔寺在嘉興縣東三里相

  傳漢朱買臣故宅梁天監中建寺精嚴寺在秀水縣治東本晉徐熙宅因井夜發光遂請

  捨宅為寺賜名靈光後名靈龜宋祥符中改今額本覺寺在秀水縣西古檇李亭地舊名

  報本禪院宋宣和中改為玉清萬夀宮建炎初復 本朝乾隆二十七年  高宗南巡

  賜改今額真如寺在秀水縣南四里唐建内有雪峯僧住菴及宋司馬光所作真如院法堂

  記石香嚴寺在秀水縣北五里舊名懶石菴 本康熙四十四年  聖祖南巡

   勅賜今額天安萬夀寺在秀水縣東北一里舊為施水菴唐宋以來更名不

  一明洪武二十四年定今名 按寺本漢嚴助宅内有嚴將軍井茶禪寺在秀水縣西南

  四里宋時名景德寺寺有三塔亦名三塔寺 本乾隆二十七年  高宗南巡  賜改