Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/126

此页尚未校对


   元和志武康縣東北去湖州一百五里本漢烏程餘不鄉之地呉分餘不鄉置永安縣晉改武康縣

   志縣城舊在餘英溪北隋仁壽二年中使蘇倫徙於溪南銀山之麓唐廣德初袁晁之亂燬於兵二

   年左衛兵曹參軍慶澄重建於溪南溪水三面環繞濬爲濠塹宋紹興中尚存後廢故鄣故

   城在安吉縣西北十五里秦置鄣郡漢廢郡爲故鄣縣屬丹陽郡三國呉分屬呉興郡隋廢通典

   鄣郡故城在長城縣西南八十里今俗號爲府頭州志在州西北一十五里又有後府城在州西北

   二十五里相傳孫權築皆明宏治初自長興割屬本州安吉故城在今安吉縣西南劉

   昭郡國志注呉興記曰中平二年分故鄣縣南置安吉縣以光和末張角亂此鄉獨守險助國漢嘉

   之故立縣元和志安吉縣東北去湖州一百四十里州志漢舊縣址在今州西南三十里今猶謂之

   舊縣唐開元二十六年縣令孔志道移治玉磬山東南後又移治今城東南四里元燬明初始遷今

   原鄉故城在孝豐縣北漢置以縣在山中高原而名隋廢明成化中郡守王珣以安