Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/25

此页尚未校对


  學工文有至性大中被逮學洢晝伏夜行隨檻車而北營救不得以喪歸日夕號哭卒詔旌為孝子

  次子學濂崇禎癸未進士改庶吉士甲申國變縊死胡震亨字孝轅海鹽人由舉人厯合𦘺

  知縣定州知州皆有惠政入為職方員外𭅺震亨雅知兵嘗與宿將劉綎論兵綎亦心折焉性好學

  家多藏書所撰有唐音統籤海鹽圖經諸書行世同時有姚士麟字叔祥亦博洽與震亨善

  彦芳字爾英石門人萬厯間以舉人知隆德縣崇禎中流寇䧟城被執罵賊而死 本朝乾隆

  四十一年 賜諡烈愍 彭 期生字觀民海鹽人父宗孟為御史有聲期生舉進士厯

  知濟南府坐事謫張獻忠亂江西都御史李邦薦為江西兵備僉事駐吉安後偕楊廷麟守贑州

  城破冠帶自刎死贈太僕寺卿 本乾隆四十一年  賜諡節愍項元汴字子京嘉

  興人自號墨林居士工繪事精於鑒賞其所藏法書名畫極一時之盛以天籟閣項墨林印記識之

  吳麟徵字聖生海鹽人天啟進士崇禎中累官吏科都給事中遇事敢言流寇日熾疏請撤