Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/87

此页尚未校对


  元年改郡為震州太平元年州廢復為呉興郡隋

  平陳郡廢仁壽二年改置湖州大業初州廢縣屬

  呉郡隋末為沈法興李子通所據武德四年復置湖州天寶

  初復為呉興郡屬江南東道乾元初復為湖州屬

  浙江西道文德元年於州置忠國軍節度見唐書方鎮表

  府志作乾寕三年置誤五代屬呉越國周時改宣德軍呉任臣十

  國春秋顯德六年升湖州為宣德軍宋曰湖州呉興郡屬兩浙路景

  祐元年升昭慶軍節度寶慶元年改安吉州元至

  元十三年為湖州路屬江浙行省明洪武初為湖

  州府屬南直隸十四年改隸浙江布政使司