Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/90

此页尚未校对


   里北至歸安縣界三十里東南至杭州府海寕州界九十三里西南至仁和縣界十五里東北至歸

   安縣界五十四里西北至歸安縣界三十五里漢烏程縣地後漢末為永安縣地晉以後為武康縣

   地唐天授二年析置武源縣屬湖州景雲二年曰臨溪天寶元年始改曰德清五代宋因之元屬

   湖州路明屬湖州府 本朝因之武康縣在府南少西一百十里東西距九十七里南北

   距六十五里東至德清縣界二十七里西至安吉縣界七十里南至杭州府餘杭縣界三十里北至

   歸安縣界三十五里東南至杭州府錢塘縣界三十六里西南至餘杭縣界三十五里東北至歸安

   縣界四十里西北至安吉縣界八十四里古防風氏國漢為烏程縣地後漢初平五年始分烏程餘

   杭二縣置永安縣屬呉郡三國呉屬吳興郡晉初改為永康太康元年改曰武康宋齊以後因之隋

   平陳縣廢仁壽二年復置屬餘杭郡唐初李子通於縣置安州尋改曰武州武德七年州廢縣屬湖

   州五代梁初呉越割屬杭州宋太平興國四年屬湖州元屬湖州路明屬湖州府 本朝因之