Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/94

此页尚未校对


  豐縣城周三里二百七十八步門四明萬厯中築 本朝乾隆中修濠自西跨北廣三丈其

  南溪水環繞至東門滙為三公潭

 ︹學校︺湖州府學在府治東北明洪武初因元址改建 本朝順治康熙間修乾隆三年

  修入學額數二十五名烏程縣學在縣治東北明成化十四年建 本朝康熙二十年

  重建乾隆四年修入學額數二十五名歸安縣學在縣治東南元泰定中建 本朝康

  熙八年修乾隆三年修入學額數二十五名長興縣學在縣治西明嘉靖十年建 本

  康熙三十一年雍正十二年重修乾隆九年重建入學額數二十五名德清縣學

  在縣治東明正統六年建 本朝順治十二年修雍正十年重修入學額數二十五名武康

  縣學在縣治東明宏治九年建 本朝康熙雍正年間修乾隆六年重修入學額數十六名

  安吉縣學在縣治西明洪武初建 本朝順治十六年重建雍正十一年乾隆十二年