Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/112

此页尚未校对


大清一統志

 寕波府在浙江省治東南四百八十里東西距二百二十四里南北距二百八里東至海岸一百

  四里西至紹興府餘姚縣界一百二十里南至台州府寕海縣界一百四十六里北至海岸六十二

  里越海即江蘇松江府界東南至海岸一百十二里西南至寕海縣界一百二十六里東北至海岸

  七十二里西北至餘姚縣界一百五里自府治至 京師四千六百四十里

 ︹分野︺天文斗分野星紀之次

 ︹建置沿革︺禹貢揚州之域春秋時越地秦屬會稽郡

  漢為會稽郡鄞鄮句章三縣地後嘗為東部都尉

  治會稽錄陽朔元年徙東部都尉治鄞或有宼害復徙句章後漢亦屬會稽郡

  晉宋至隋皆因之唐武德四年始置鄞州八年州