Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/116

此页尚未校对


  山縣在府東南二百七十里東西距一百四十里南北距二百六十里東至海四十里西至台

  州府寕海縣界一百里南至寕海縣界一百九十里北至奉化縣界七十里東南至海六十里西南

  至寕海縣界一百八十里東北至海四十里西北至奉化縣界六十里漢為鄞囘浦二縣地晉為臨

  海郡寕海縣地隋開皇九年省寕海入臨海屬永嘉郡唐神龍元年析寕海及鄮縣地置象山縣屬

  台州廣德二年改屬明州五代因之宋屬慶元府元屬慶元路明屬寕波府 本朝因之定海

  縣在府東少北二百六十里海中東西距八十三里南北距一百四十里東至海岸六十六里西

  至海岸十七里南至海岸三十里北至海洋一百十里東南至烏碕山海洋一百十里西南至張家

  堰三十五里東北出海洋至金塘一百五十里西北至慈谿縣界一百二十里春秋越甬東地漢為

  句章縣地唐為鄮縣地開元二十六年置翁山縣屬明州大厯六年廢宋熙寕六年以故縣地置昌

  國縣仍屬明州慶元二年屬慶元府元至元十四年升為昌國州屬慶元路明洪武二年復為縣屬