Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/118

此页尚未校对


  俗𩔖京口隋書地理志衣冠文物甲於東南諸郡成化

  鄞甬之東山水清嘉人喜種植務農功明陸深集

 ︹城池︺寕波府城周十八里門六水門二北面濵江三而為濠唐咸通中創築 本朝雍正

  乾隆中屢修慈谿縣城周九里有奇門七濠周三而北半里倚山明嘉靖三十五年

   本朝順治年間修乾隆年間增修奉化縣城周六里有奇門四水門二明嘉靖三十一

  年築 本朝康熙雍正乾隆中屢修鎮海縣城周九里門五北際海餘三面有濠明洪武

  中築 本朝順治康熙雍正乾隆中屢修象山縣城周五里有奇門四水門三明嘉靖三

  十一年築 本朝順治康熙中屢修乾隆中重建定海縣城周一千二百十六丈門四

  水門二 本朝康熙二十八年因昌國城故址重築乾隆中修

 ︹學校︺寕波府學在府治北宋天禧二年建 本朝順治康熙中屢修雍正五年重建入學