Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/140

此页尚未校对


   田六千餘畝中有小嶼築塘以通往來湖遂分為東西中多魚及蓴菱民資以為利宋嘉祐間主簿

   成立増堤置碶後廢杜湖在慈谿縣北五十里舊淤塞唐刺史任侗復浚築之廣二千七百餘

   畝相連者為白洋湖廣一千七百餘畝唐景隆中餘姚令張闢𭛌修築鳴鶴一鄉方四十里不通江

   湖惟資二湖以灌溉宋慶元初主簿周常築塘修碶為利甚溥後多廢慈湖在慈谿縣東北

   十里唐開元間縣令房琯鑿以溉田廣一百五十畝因縣名曰慈以呉太子太傅闞澤德潤舊居故

   一名闞湖亦曰德潤湖又名普濟湖 本朝順治十二年縣令王繡開濬萬夀湖在奉化縣

   東五里一名放生湖又廣平湖在縣東北五里一名寺後湖元至元十三年并取資國堰水瀦為湖

   以溉仁湖在奉化縣東北十里三面阻山中環四五里為平地宋紹興中置為湖瀦水四

   五尺北為塘置閘洩水沈窖湖在鎮海縣西北百里周二十八里又白沙湖在縣西北七

   十里周二里有奇靈緒湖在縣西北九十里周二十餘里四湖俱由慈谿縣界引流溉田由澥浦通