Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/36

此页尚未校对


  下有不能堪者除叅知政事金人將入犯贊高宗親征且言和親不足信當遣岳飛自上流乘虛擊

  之彼必有反顧之憂累官知樞密院事卒謚忠敏劉一止字行簡歸安人登進士第紹興

  初為監察御史擢起居郎極言堂吏宦官之蠧執政植私黨無憂國心累遷給事史封駁不避權貴

  居鎖闥百餘日繳奏不已為用事者所忌奏罷落職秦檜死進敷文閣直學士卒一止性冲淡寡欲

  博學無不通為制誥有體一日數輒辦詩自成家有𩔖藳五十卷劉安止字無虞一止從

  弟登宣和進士甲科建炎中為兩浙轉運判官累官顯謨閣直學士提舉太平觀安止有文名慷慨

  喜論事當艱難時上疏言闕失指切𨼆微多人所難言朱蹕安吉人知錢塘建炎三年

  人䧟杭州守臣康允之退保赭山蹕率弓箭土軍前後拒敵兩中流矢左右掖至天竺山猶率鄉兵

  禦敵後數日遇害周淙字彥廣長興人以父任為郎厯官通判建康紹興三十年金渝盟邊

  事方興淙守濠梁有保障功張浚視師見淙謀輒稱嘆且曰有急公當與我俱死孝宗即位知臨安