Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/51

此页尚未校对


 𨷖為賊所殺子修及僕朱貴俱被賊殺贈廣東按察使僉事姚延儒字爾真烏程人順治

 五年由拔貢知南漳縣有清惠聲賊郝摇旗等陷城被執罵不絶口遇害贈按察使僉事車君

 乘德清人順治六年以𡻕貢授武宣知縣甫兩月土㓂來攻君乘率弟君稷捍禦力盡𬒳執不屈

 俱死之妾陸氏及㓜子童僕數人皆遇害雍正六年 旌表尹衡字平之歸安順治六年

 進士授樂平知縣土賊乘夜突入城衡力戰死祀忠節祠慎俶允歸安人任廣東羅定知縣

 順治十年查定國黨攻州城俶允分設守禦城陷被執不屈死之妻莘氏殉焉嚴我斯

 菴歸安人康熙三年進士廷對第一授修撰官至禮部侍郎文章操行為時所重蔡啓僔

 字碩公德清人康熙庚戌進士廷對第一授修撰遷贊善典試京闈英才畢舉歸以著述卒

 在豐字屺瞻歸安人康熙庚戌進士廷對第二人由編修官至工部右侍郎督修淮揚河工相

 度原委撫恤丁夫人爭趨役大工次第告成會緣事鐫秩復任内閣學士卒  賜祭葬