Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/52

此页尚未校对


 倬字方虎德清人十𡻕應童子試即首列受業倪元璐劉宗周之門學益進康熙十二年成進士

 選庶吉士授編修再遷侍讀致仕四十二年 聖祖南巡召試在籍諸臣以倬詩為第一因進

 所輯全唐詩錄  上嘉其老而好學特進秩禮部侍郎年九十卒子元正字子貞康熙乙丑

 士由翰林厯官工部尚書亦以操行端潔見重於時胡渭字朏明德清人為諸生入太學博極

 羣書兼工詩文而尤𮟏於經學考覈漢唐注疏多所𨤲正康熙四十四年  聖祖南巡渭獻平

 成頌并進所撰禹貢錐指二十卷  聖祖嘉歎  御書耆年篤學四字賜之所著有周易

 圖明辨周易揆方洪範正論等書而禹貢錐指援古證今尤為精覈盛行于世沈三曾

 斌歸安人康熙丙辰進士由庶吉士厯官贊善應制詩文悉稱  㫖丁艱歸服闋未起奉

  命赴揚州校定全唐詩特令在籍補原官一體食俸葢異數也三曾恭謹恬退不妄交一人家居

 伏處荒村經年不入城市敦本睦族子孫能守家法人稱為懷庭先生蔡升元字方麓德