Page:Sibu Congkan Xubian202-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-104.djvu/54

此页尚未校对


 金設法賑濟疏排山左淤淺河道如張孤山十字河等處不數月而訖工升湖北巡撫之任中途疾

 沈涵字度汪歸兵人康熙丙辰進士由翰林厯内閣學士督學福建入仙霞嶺誓于神曰

 涵如徇一私不能歸度此關既至革除餽遺杜絶請寄以實學砥礪諸生閩人服其敎肖像祀之

 呉浩字天濤歸安貢生性孝友四世百口同居讀書淹貫古今工詩古文著書凡數十種

 會恩字孟綸德清人康熙丙辰進士廷對第二人由翰林官至𠛬部尚書以勤慎稱歸葬其親

 并及親屬十七棺人咸義之卒  賜祭葬費俊字慧先歸安人康熙戊辰武進士任温州

 遊擊賊王大順出没海上為民害俊隻身招之遂就撫餘黨立散累功至福寕鎮總兵卒贈左都督

 賜祭葬沈炳震歸安人雍正間舉博學鴻詞著有九經辨字讀𫎇排比文字銁稽訓

 詁有禆經學又進所著新舊唐書合抄  詔付書局其精粹者已采入唐書考證中同縣葉佩

 蓀乾隆甲戍進士官湖南布政使著易守四十卷於易中三聖人所未言者不加一字故曰守