Page:Sibu Congkan Xubian204-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-106.djvu/55

此页尚未校对


   梅澳湖俗謂之西湖明成化中築塘分湖為二入後清江黄山湖在餘姚縣東北二十五里

   周百餘頃西南二面距山東界附子湖北至海塘灌田百頃有奇南流入後清江廣利湖

   在嵊縣西北二十里俗名廣利塘三面依山築壩瀦水為湖周一百五十餘畝蟶浦在會稽縣

   東北四十里隔岸對海寕州石墩山為戌守要地嘉靖三十五年官軍拒倭寇於此或以為即邢

   浦晉書隆安四年孫恩寇泱口進及邢浦去山陰北三十五里會稽太守謝炎遣叅將劉宣之擊破

   臨浦在蕭山縣南三十里即浦陽江水所經漁浦在蕭山縣西南二十五里當西

   陵之上游其對岸即錢塘之六和塔舊為戍守處查瀆在蕭山縣西南九里一名查浦一名

   祖瀆吳志孫靜傳孫策攻王朗於固陵不克靜説䇿日查瀆南去此數十里道之要徑宜從據其内

   所謂攻其無備出其不意者也䇿便分軍夜攻查瀆道襲高遷屯水經注浙江又東逕祖塘謂之祖

   槩浦在諸暨縣北十九里呉闔閭弟夫槩王所封因名紀家匯在山陰縣西南