Page:Sibu Congkan Xubian205-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-107.djvu/28

此页尚未校对


   次子安國亦以儒素顯歴尚書左右僕射楊方字公囘㑹稽人好學有異才賀循稱之司徒王

   導辟為SKchar遷司徒參軍求逺郡欲閒居著𫐠補髙梁太守在郡積年著五經鉤沈更撰吳越春秋行

   丁潭字世康固孫同郡孔愉字敬康張茂字偉康潭與齊名號㑹稽三康初為郡功曺察

   孝亷除郎中太興三年出為東陽太守以清潔見稱成帝時為侍中蘇峻亂帝𫎇塵於石頭潭隨從

   不離帝側峻誅賜爵永安伯卒諡曰簡張茂字偉康山隂人少單貧有志行元帝時為吳興

   内史沈充反與三子並遇害弟盎為周札將軍充攻札亦死之虞預字叔安喜弟少好學有文

   章庾亮諸葛恢薦其才行召為著作郎進散騎常侍著晉書四十餘卷㑹稽典録二十篇孔羣

   字敬林愉從弟有智局志尚不羈蘇峻入石頭時匡術有寵於峻賓從甚盛羣與愉同行於横塘遇

   之愉止與語而羣初不視術術怒欲刃之愉抱術乃免仕厯中丞子沈字徳度與魏覬虞球虞存謝

   奉並為四族之儁孔坦字君平愉從子少方直有雅望元帝為晉王以坦為世子文學遷尚