Page:Sibu Congkan Xubian206-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-108.djvu/120

此页尚未校对


  文重道德尚名節言行本乎禮義閭巷絃誦之聲

  相接方孝孺集

 ︹城池︺台州府城周十八里有奇門五宋大中祥符間重築 本朝順治康熙中屢修

  巖縣城周七里門五明嘉靖中築東南臨河西北枕江 本朝順治十五年修乾隆二十七

  年重天台縣城周五里門四又四隅各有小門明嘉靖三十四年因舊址築 本朝

  乾隆三十一年重修仙居縣城周十里門五明嘉靖三十六年築 本朝順治七年修乾

  隆三十一年重修寕海縣城周七里門五城外為隍嘉靖三十一年太平

  縣城周四里七十七步門六水門二明嘉靖三十六年築 本朝順治十五年重修

 ︹學校︺台州府學在府治東南宋康定二年建 本朝康𤋮雍正中屢修入學額數二十五

  臨海縣學在縣治東南宋寶慶初建 本朝康𤋮四十七年重建入學額數二十五