Page:Sibu Congkan Xubian206-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-108.djvu/155

此页尚未校对


  平縣西南六十里東北去松門衞百二十里明洪武二十年建千户所築城周七里有奇對岸為温

  州蒲岐所 本朝順治十七年新河所在太平縣東北三十里北去海門衞五十里東

  去海五里明洪武二十年建千户所築城周四里有奇屬海門衞今廢前所寨在臨海縣

  東九十里海門衞北明洪武二十八年建前千户所築城周三里有奇南臨椒江與衞城僅隔一水

  本朝改為寨設都司守備駐防今增置巡司桃渚寨在臨海縣東一百里海門衞東北五

  十里明洪武三十年建千户所築城周二里有奇為衞城及府治之藩輸 本朝順治十八年廢廉

  熙十一年復為寨設守備駐防其南有地名墾埠逼近海口亦有官兵戍守關頭寨

  海縣東北一百里其東又有吳都小雄寨赤磡浬浦諸汛並海口要隘俱有官兵防守連盤

  寨在臨海縣東一百二十里亦名連盤港明初置巡司與前所相為形援今裁長浦寨

  在黄巖縣東南四十里明洪武二十年以增立海門衞移置界首巡司於此尋築城更名長浦寨今