Page:Sibu Congkan Xubian206-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-108.djvu/4

此页尚未校对


   與媪競持刀欲殺媪一家驚潰娥號呼突前手挽顔衣以身蔽刃媪以娥故得脱娥連被數十創猶

   挽顔衣不釋顔忿怒斷其喉以死事聞賜其家粟帛後會稽令董楷為娥立像曹娥廟𡻕時配享

   ︹元︺俞新之妻聞氏山隂人大德四年新之殁聞年少父母欲更嫁之即斷髮自誓

   姑久病風且失明聞手滌溷穢不怠時潄口舐其目目為復明及姑卒家貧無貲傭工與子親負

   葬之朝夕悲號聞者慘惻鄉里為之語曰欲學孝婦當問俞母張正𫎇妻韓氏

   人正𫎇甞為德清税務提領至正十九年紹興兵變正𫎇謂韓氏曰吾為元臣於義當死氏曰君能

   死忠吾必死節遂俱經其女池奴年十七泣曰父母既死吾何獨生亦投崖死徐允讓妻

   潘氏山隂人元末賊起允讓奉父安避山谷間遇賊欲殺安允讓大呼乞以身代賊乃舍安殺

   允讓將辱潘氏潘紿以容焚吾夫則當從賊許之潘聚薪焚夫投烈熖中死明洪武中夫婦並𫉬旌

   朱氏名淑信山隂人少寡誓不再嫁一女妙淨幼哭父雙目失明及長擇偶者不至家貧𡻕凶