Page:Sibu Congkan Xubian207-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-109.djvu/12

此页尚未校对


  州人順治八年知台州府寛徵省役與民休息鄭之文休寕人任台巡道中軍馬信叛陷城

  之文為所執不屈被害事聞   賜廕一子劉登科奉天人順治十三年知黄巖縣明年

  海寇陷城脅降不從繫入舟終不屈賊縛投三江水中士民哀之閻福玉安邱人任黄巖

  左營遊擊康熙五十一年出防海與賊遇於牛頭門力戰死事聞贈副將廕一子

 ︹人物︺︹三國︺︹呉︺虞翔章安人官鄱陽太守朱育稱其立言燦盛與御史中丞句章任爽各

  馳文檄蔚若春榮︹晉︺任旭字次龍章安人立操清修不染流俗舉孝廉除郎中固辭歸永

  康初惠帝博求清節之士太守仇馥薦旭辭疾不行陳敏作逆江東名豪並見羈縶惟旭與賀循守

  死不囘敏卒不能屈元明二帝屢徵不至︹唐︺項斯字子遷寕海人㑹昌中進士官終丹徒尉

  以詩︹宋︺郭琮黄巖人幼喪父事母極恭順娶妻有子移居母室凡母所欲必親奉之居

  常不過中食絶飲酒茹葷者三十年以祈母夀母年百𡻕至道三年詔旌其門除其徭役杜誼