Page:Sibu Congkan Xubian207-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-109.djvu/45

此页尚未校对


   人亡相弟有罪逃匿縣豪吏戴德捕至其家瞰氏美遂脅士相自捕其弟而拘氏舟中為質挑之氏

   急躍入江水舟人救挽䕶之歸是夜德復潛叩其室氏持翦刀刺喉死姚淑姑臨海處女

   也年十九不汚强暴以死事聞得 旌邑人祠之湯貞女天台人許字王夢雲夢雲卒女

   奔喪矢志不嫁撫姪為嗣雍正二年 旌表又太平林貞女許字邱茂匡茂匡卒女遂守志終身臨

   海徐喜姐許字何珧聞珧訃不食死亦雍正二年 旌董應鯤妻陳氏寕海人夫

   亡遺腹生子氷蘖自持雍正五年 旌同縣錢應昶妻項氏俞應宰妻楊氏呉啟取妻葉氏田汝熙

   妻王氏戴象彪妻胡氏陳一元妻儲氏鄔翼翀妻楊氏錢福臣妻應氏陳苑妻李氏應昌洽妻章氏

   並於雍正年間 旌表朱經濟妻王氏臨海人夫亡守節又同縣洪熙祚妻陳氏

   方培妻余氏綦叔知妻虞氏張若綱妻彭氏陳嘉譔妻奚氏蔣時蓁妻尹氏陳斌夫妻洪氏莊宏儒

   妻張氏林裕臣妻洪氏何煦章妻陳氏陳德載妻龔氏江若霞妻金氏張允臻妻王氏陳文若妻蔣