Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/83

此页尚未校对


   安縣界三十五里西至江西廣信府玉山縣界七十里南至福建建寕府浦城縣界一百二十五里

   北至常山縣界二十五里東南至處州府遂昌縣界一百里西南至廣信府廣豐縣界九十里東北

   至西安縣界三十五里西北至常山縣界四十里漢太末縣地晉以後為信安縣地唐武德四年

   信安南境置須江縣屬衢州八年省永昌元年置仍屬衢州五代時呉越改曰江山宋初因之咸

   淳中改曰禮賢元初復曰江山屬衢州路明屬衢州府 本朝因之常山縣在府西八十里

   東西距八十里南北距六十里東至西安縣界四十五里西至江西廣信府玉山縣界三十五里南

   至江山縣界二十五里北至開化縣界三十五里東南至江山縣界十五里西南至玉山縣界三十

   五里東北至西安縣界五十里西北至開化縣界五十里漢太末縣地後漢建安二十三年分置定

   陽縣三國呉分屬東陽郡晉及宋齊因之隋廢入信安縣唐武德四年復置八年廢咸亨五年改置

   常山縣屬婺州垂拱二年屬衢州乾元元年割屬信州後還屬衢州宋初因之咸淳三年改曰信安