Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/84

此页尚未校对


  元復曰常山屬衢州路明屬衢州府 本朝因之開化縣在府西北一百六十里東西距

  一百二十里南北距一百六十里東至常山縣界四十里西至江西饒州府德興縣界八十里南至

  常山縣界四十里北至安徽徽州府休寕縣界一百二十里東南至常山縣界五十里西南至江西

  廣信府玉山縣界八十里東北至嚴州府遂安縣界七十里西北至徽州府婺源縣界八十里漢太

  末縣地晉以後為定陽縣地唐為常山縣地宋乾德四年呉越分常山置開化場太平興國六年

  為縣屬衢州元屬衢州路明屬衢州府 本朝因之

 ︹形勢︺姑蔑之墟太末之里唐韓愈徐偃王廟碑東望九峯西瞻

  靈石南臨樵谷宋毛幵超覽堂記東南孔道閩越之交舟

  車往來之都會毛幵和風樓記南走閩西適楚毛幵坾舟亭記

  山邃以麗其水清以駛宋程俱保安院記當浙上游多佳