Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/103

此页尚未校对


   縣孫皓改曰安陽屬臨海郡晉太康元年又改曰安固太寕初屬永嘉郡宋齊以後因之隋省入永

   嘉縣唐武徳八年復置安固縣屬東嘉州尋屬括上元元年割屬温州天復二年改曰瑞安五代

   及宋因之元元貞初升為瑞安州仍屬温州路洪武二年復降為縣屬温州府 本朝因之

   清縣在府東北八十里東西距七十里南北距九十五里東至海十里西至永嘉縣界六十里

   南至海五里北至台州府仙居縣界九十里東南至海十里西南至永嘉縣界五十里東北至台州

   府黄巖縣界一百二十里西北至仙居縣界二百里漢囘浦縣地後漢永寕縣地晉寕康三年析置

   樂成縣屬永嘉郡宋齊以後因之隋廢唐武德五年復置樂成縣屬東嘉州七年廢入永嘉縣載初

   元年復置屬温州五代梁時呉越改曰樂清宋仍屬温州元屬温州路明屬温州府 本朝因之

   平陽縣在府西南一百三十里東西距一百五十里南北距二百十五里東至海二十五里

   西至泰順縣界一百二十五里南至福建福寕府霞浦縣界一百八十里北至瑞安縣界三十五里