Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/17

此页尚未校对


   建德縣界三十里西北至淳安縣界五十里漢富春縣地三國吳分立新昌縣晉太康元年改曰夀

   昌屬呉郡宋齊以後因之隋廢唐永昌元年分雉山縣復置載初元年神龍元年復置屬睦州五

   代因之宋屬建德府元屬建德路明屬嚴州府 本朝因之分水縣在府西北一百二十

   三里東西距一百十里南北距七十五里東至杭州府新城縣界六十里西至淳安縣界五十里南

   至建德縣界六十三里北至杭州府於潛縣界十二里東南至桐廬縣界二十里西南至建德縣界

   五十里東北至杭州府臨安縣界六十三里西北至淳安縣界七十八里漢富春縣地三國呉以後

   為桐廬縣地唐武德四年始析置分水縣屬嚴州七年仍廢入桐廬如意元年復置曰武盛縣屬睦

   神龍元年復曰分水五代因之宋屬建德府元屬建德路明屬嚴州府 本朝因之

  ︹形勢︺據浙江上游當甌歙數道之衝宋錢勰浮橋記羣峯囘

   環一水縈帶宋蘇頌雲香閣記溪山秀妙號清涼國新定