Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/36

此页尚未校对


   源在桐廬縣東南四十五里上有龍潭其泉自石罅中湧出前山鈐鎖如葫蘆喉其中濶五里許

   一指石在桐廬縣西北四十里長一丈高五尺綴巖谷間以手抵之則摇動人力多則不能

   移元楊維楨有詩浙江一名新安江自徽州府歙縣東流經淳安建德二縣南又東北經桐

   廬縣南入富陽縣界元和郡縣志浙江在睦州南十里又在桐廬縣南一百四十步舊志江入淳安

   縣一名青溪唐光化二年淮南宣州將康儒攻睦州食盡自青溪遁歸是也東流入建德縣界又名

   歙港至府城東南東陽江合衢婺二港之水自南來㑹折而北入桐廬縣界流九十里至桐君山下

   合桐溪亦名桐江又名睦江東北入富陽縣界兩岸高山水深如黛東陽江在建德縣東南

   二里元和郡縣志建德縣有東陽江東南自婺州界來至州南注浙江舊志上流即衢婺二港至蘭

   谿縣合流又北至縣東南入浙江形如丁字一名丁字水胥口溪在建德縣東二十五里自

   胥嶺發源流三十里至胥口又逆流十里入江亦謂之建徳江梁大寶末侯景將劉神茂據東陽遣