Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/44

此页尚未校对


   因界内武盛山為名神龍元年改分水取桐廬江水中分為名昭德故城在分水縣

   西北唐寶應二年析分水置昭德縣大厯六年省入分水舊志故城在縣西北嘉德里宋置昭德驛

   雉山廢縣在淳安縣西南二里雉山下隋大業初移新安縣於此因改曰雉山唐神

   功初又移今治後又改青溪以浙江亦曰青溪為名元和志縣東去睦州一百六十五里即今治也

   太子城在淳安縣西三十里普慈山上相傳孫呉太子和居此所築遺址尚存唐㝢

   之城在桐廬縣東南三十五里地名舒灣南齊永明中富陽民唐㝢之作亂嘗築城屯聚於此

   瀟灑樓在府治内宋知府周格建取范仲淹詩瀟灑桐廬郡為名其下為思范堂天邊

   風露樓在淳安縣東二十里瀕江宋時邑人盧珏建方逢辰有記靈香閣在建德縣

   治内宋熙寕間建蘇頌有記競秀閣在桐廬縣東二里下瞰長江景為一邑之冠宋米芾

   高風堂在府治東宋紹興中建汪藻有記堂之東北有植賢松月二亭堂北有柏石刻