Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/66

此页尚未校对


  奇破之後追擊賊戚方於宣城爲賊所害贈龍圖閣待制立廟死所號曰義烈喻樗字子才建

  德人少慕伊洛之學中建炎三年進士第趙鼎居常山引爲上客紹興初高宗親征樗爲鼎言宜召

  張浚宣撫江淮鼎入奏起浚浚至執鼎手曰此行舉措皆合人心鼎笑曰子才之功也樗於是往來

  鼎浚間多所裨益以鼎薦授秘書省正字㝷以言和議非便忤秦檜意出知懐寕縣通判衢州孝宗

  即位提舉浙東常平以治績聞所著有大學中庸論語解及玉泉語錄錢時字子是淳安人

  受業楊簡之門絶意科舉究明理學江東提刑袁甫作象山書院招主講席學者興起丞相喬行簡

  薦授秘閣校勘未幾出佐浙東倉幕㝷召入史館檢閲轉對敷陳剴切授江東帥屬歸所著有周易

  釋傳尚書演義學詩管見春秋大㫖四書管見兩漢筆記等書葉義問字審言壽昌人建炎

  初登進士第爲饒州教授攝郡事輒發常平米賑饑通判江州忤秦檜罷去檜死召至言臺諌廢置

  在人主檜親黨宜盡罷逐以言得罪者宜敘復擢殿中侍御史樞密湯鵬舉效檜所爲植黨鉏異己