Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/68

此页尚未校对


  正相罪弗聽相又請開銅塘山采大木鑿泰和斌姥山石膏達可復極言不可閣臣亦爭之乃寢

  葛寅亮錢塘人萬厯中為九江兵備湖口稅監李道擾民寅亮至痛䋲其下執首惡論罪分

  謹守者百餘人為二番更聽約束虐𦦨為息嵗饑遣官告糴湖襄以平價糶創陽明書院選諸生肄

  業其中置社學以敎貧民子弟築隄建橋設西城閘蓄水以制火患政績甚著方大美

  人萬厯中巡按江西抗税監飭吏治尤加意士風造就甚衆蔡懋德崑山人崇禎初為江

  西提學副使頒王守仁拔本塞源論於諸生自著管見臆説數千言發明良知之學士多興起

  學龍揚州興化人崇禎五年以右僉都御史巡撫江西疏言所部州縣官七十人坐逋賦降罰

  者至九十人由數歳之逋責於一嵗數人之逋責於一人終無及額之日也請别新舊酌多寡立帶

  徵之法報可四方賊盜蜂起江西獨無重兵學龍以為言詔増置千人都昌萍鄉盜發討平之封山

  妖賊張普薇等横行合閩兵𠞰滅之林日瑞詔安人崇禎中為江西右叅政分守湖東鉛山