Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/85

此页尚未校对


  晉初因之元康元年於郡置江州東晉咸康六年

  州移治㝷陽以豫章爲屬郡宋齊皆因之陳初江

  州復理豫章天嘉六年州罷按陳書本紀梁大寶元年授高祖豫州刺

  史領豫章内史蓋梁末又嘗置豫州也隋平陳廢郡置洪州總管府

  元和志因洪厓井名大業二年府廢復以洪州爲豫章郡唐

  武德五年復曰洪州仍置總管府七年改都督府

  貞觀元年隸江南道開元二十一年隸江南西道

  天寶元年復爲豫章郡乾元元年復爲洪州上元

  二年置南昌軍咸通中爲鎮南軍節度使治五代

  初屬楊呉南唐交泰元年建南都升爲南昌府宋