Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/90

此页尚未校对


  十里南至靖安縣界一百二十里北至湖北武昌府興國州界一百二十里東南至建昌縣界九十

  里西南至靖安縣界一百二十里東北至九江府德安縣治一百七十里西北至湖北武昌府興國

  州界二百里漢海昏縣地後漢建昌縣地建安中分置西安縣晉太康元年改曰豫寕屬豫章郡宋

  齊以後因之陳武帝置豫寕郡隋平陳廢郡并縣入建昌唐長安四年又分建昌置武寕縣屬洪州

  景雲元年復曰豫寕寶應元年復曰武寕宋屬隆興府元至元二十三年於縣置寕州大德八年

  州治分寕以武寕還屬龍興路明屬南昌府 本朝因之義寕州在府西北三百五十里東

  西距二百一十里南北距二百里東至武寕縣界六十里西至湖南岳州府平江縣界一百五十里

  南至瑞州府新昌縣界一百二十里北至湖北武昌府通山縣界八十里東南至奉新縣界八十三

  里西南至湖南長沙府瀏陽縣界二百四十里東北至湖北武昌府興國州治三百四十里西北至

  武昌府崇陽縣治一百八十里春秋時呉艾邑漢置艾縣屬豫章郡後漢至晉以後皆因之陳屬豫