Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/93

此页尚未校对


  修五十五年雍正十年隆十一年十八年重修義寕州城周五里二百步門四水門

  八北負山東南西三面臨河明正德六年土築萬厯中甃石 本朝康熙六年乾隆二十四年

  慶二十四年重修

 ︹學校︺南昌府學在府治南唐光啟中建在城北宋治平二年遷今所明洪武正德時重建

   本朝順治康熙間屢經修葺乾隆八年二十九年屢修入學額數二十名南昌縣學

  在縣治東南元元統初建在城南進賢門外明洪武初遷今所 本朝順治十五年重修入學額數

  二十新建縣學在縣治南明洪武中建 本朝順治十八年重建入學額數二十名

  豐城縣學在縣治東宋紹興十三年建 本朝順治十二年重建入學額數二十名

  賢縣學在縣治南宋崇寕三年建在縣東南明洪武初遷今所 本朝康熙二十七年重建

  入學額數十五名奉新縣學在縣治西南宋咸平初建於馮水上後屢遷淳祐中始改