Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/22

此页尚未校对


   建前臨大道徐鉉有記明洪武初遷於南昌縣學之左 本朝康熈二十九年再建周濂溪

   祠有二一在南昌府學右宋隆興中建朱子有記一在義寕州東二里旌陽山麓明宏治中學使

   邵寳即講堂遺址祀之理學名賢祠在南昌縣進賢門内祀周澹臺滅明晉范甯唐

   韓愈宋范仲淹歐陽修周敦頣程珦羅從彦朱熹張栻陸九韶陸九齡陸九淵黄幹李燔張洽黄灝

   蔡元思真徳秀饒魯陳澔元呉澄明胡儼呉與弼張元禎羅倫胡居仁邵寶蔡清王守仁羅欽舜鄒

   守益羅洪先歐陽德羅汝芳舒芬胡直胡敬方鄧以讚魏良弼萬思謙李材王時槐萬廷言鄧元錫

   章潢鄒元標凡四十七人 按進賢門内舊有豫章先賢祠祀宋羅從彦等十二人後増祀歐陽德

   等改為二十四賢祠 本朝康熈二十九年撫宋犖増祀澹臺子羽等二十三人改今名

   節名賢祠在南昌縣進賢門内舊為同仁祠祀明孫燧許逵王守仁胡世安伍文定唐龍

   六人 本朝康𤋮二十九年巡撫宋犖増祀晉陶潛唐狄仁傑張九齡顔真卿宋李綱張叔夜楊邦