Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/71

此页尚未校对


 李曰輔南昌人萬厯中舉于鄉爲成都推官偕諸將攻復重慶崇禎四年擢南京御史帝遣

 中官出鎮抗疏争之謫廣東布政使照磨歸隱西山香城寺讀濂洛書不輟十餘年卒傅冠

 進賢人天啓初進士及第崇禎中累官東閣大學士罷歸唐王時以原官督師恢復江西㝷致仕後

 被執不屈死於汀州血漬地久而猶鮮本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈 李 右讜

 豐城人天啓進士擢御史號敢言崇禎五年出按淮揚時中官在外率横恣衆懼莫敢言右讜獨列

 上督理鹽漕太監楊顯名貪恣事狀請并治其黨顯名遂誣訐右讜調他曹南渡初復官萬元

 吉南昌人天啓進士厯潮州歸德推官崇禎中楊嗣昌出督師奏爲軍前監紀甚著勞績累官南

 京兵部𭅺中福王時進太僕少卿監視江北軍務四鎮不協元吉輯和之及南都覆走福建唐王擢

 爲兵部右侍𭅺總督江西湖廣諸軍兼巡撫南贛與楊廷麟等守贛州城破赴水死 本朝乾隆四

 十一年 賜諡忠節武起潛進賢人天啓進士初爲武清知縣有諸生爲人所訐納金