Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/8

此页尚未校对


   新呉縣余孝頃起兵拒之築此城周三里百五十步黄城在奉新縣西南奉新鄉野田中有平

   坡周圍一里相𫝊宋岳飛引兵經此累土為屯宿之所越王城在奉新縣西五十里明統

   志相傳越王勾踐伐楚屯兵於此武安城在武寕縣東南十五里武安山上四面如壁其

   上平坦元末邑人胡紹遠兄弟保障鄉民於此立寨亦名武安寨升平里故新建縣治寰

   宇記新建縣本南昌縣地太平興國六年割南昌水西十四鄉置縣仍於州城升平里故唐將林仁

   肇私第充縣𪠘署府志故縣治在郡城東隅度支步在新建縣西北水經注贛水北厯度

   支步是晉度支校尉立府處步即水渚也縣志度支步在縣西北五里梅福宅在南昌縣

   寰宇記在州東北三里西接開元觀東西墨池書堂餘址猶存徐穉宅在南昌縣南水經注

   贛水北厯南塘塘之東有孺子宅際湖南小洲上寰宇記在州東北三里梅福宅東戴叔倫

   宅在進賢縣東棲賢山今為書院呉猛宅在義寕州南東津側今為丹霞觀亦名呉仙里