Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/9

此页尚未校对


  黄庭堅宅在義寕州西二十五里雙井北岸有永思堂旁有釣臺下有水曰明月灣

  華樓在南昌縣洗馬池上宋嘉祐中建王安石詩千里名城楚上遊江山多在物華樓其址今

  為府學射圃夕佳樓在新建縣西北元末齊哩克扣闔門死難有司徙其樓於西北城角

  以旌忠烈名齊家樓明萬厯間更名夕佳樓 齊哩克扣舊作偰列篪今改正涵虚閣

  昌縣東湖北宋國子愽士李寅建楊億作記滕王閣舊在新建縣西章江門上西臨大江

  顯慶四年滕王元嬰都督洪州時建後都督以九日宴僚屬於閣上王勃省父過南昌與宴為序

  後又有王緒為賦王仲舒為記韓愈所謂讀三王所為序賦記壯其文詞者也宋元時俱重修明太

  祖幸南昌嘗宴詞臣閣上後頽廢景泰中重搆在章江門外額曰西江第一樓成化間葺治復曰滕

  王閣後再燬 本朝康熙年間凡三建閣左有亭以奉  御書滕王閣序秋屏閣

  建縣城北十五里宋曽鞏云豫章城中凡樓觀見西山正且盡者惟秋屏閣耳 本朝康𤋮二十八