Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/13

此页尚未校对


  舊若移上岸即年儉

 ︹關隘︺石門鎮巡司在鄱陽縣北一百八十里廣晉鄉宋元明時站路今仍要道

  沙鎮巡司在德興縣東一百二十里明置巡司今因之石頭街巡司

  年縣北四十里石鎮市臨洎河通鄱陽樂平明正德中置巡司今因之棠陰鎮在鄱陽縣

  西七十五里立德鄉其地當鄱陽上下驛津明置巡司 本朝雍正四年康山鎮

  干縣西北康郎山明初置巡司隆慶中移於黄坵埠黄坵埠鎮在餘干縣東南五十里元

  置巡司明初廢隆慶中移康山巡司駐此今裁瑞洪鎮在餘干縣西北七十里鄱陽湖濱為

  湖南往來要㑹有縣丞及鄱湖營把總駐此又西六十里即新建縣之趙家圩仙鶴鎮

  平縣南六十里仙鶴山下接萬年縣界舊置巡司明正德中移駐萬年縣荷溪旋汰八澗鎮

  在樂平縣北七十里舊置巡司今裁景德鎮在浮梁縣西南三十里瓷器所出有同知及巡