Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/154

此页尚未校对


  虎山元世祖賜三十六世天師宗潢號曰靈應沖和真人大徳中加授嗣天師與材為正一敎主兼

  領三山符籙至今世襲︹宋︺徐若渾上饒人政和中命林靈素講道寶籙宫士大夫咸㑹

  徐越次起曰傾河之辯貴當於理終日不言貴會於道林曰子所學者何道徐曰孝於親忠於君居

  仁由義調喜怒正好惡安時處順樂天知命如是而己詔授以爵不受隱玉虛之西不知所終

  道堅貴溪人政和中赴闕館於太乙宫徽宗訪以修煉之術奏曰清靜無為軒黄所以致治多

  欲求仙漢武所以罔功修煉非天子之事時徽宗預知國當有厄命禳之對曰修徳可以回天禬禳

  之説不敢誤國請還山︹元︺張與材道陵三十八世孫襲掌道敎時潮囓鹽官海鹽兩州

  為患特甚與材以術治之一夕大雷電以震明日見有物魚首龜形者磔於水裔潮患遂息

  留孫貴溪人少入龍虎山為道士有相者曰神仙宰相也至元十三年從天師張宗演入朝留

  侍闕下世祖嘗親祠幄殿忽風雨暴至衆駭懼留孫禱之立止昭睿順聖皇后得危疾召留孫請禱