Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/22

此页尚未校对


  因忿爭遂相誣告襄引入内室和言解之為設酒食令其盡歡同載而還民又歌曰陸君政無怨家

  鬬既罷讐共車在政六年郡大治︹隋︺柳莊解人開皇十一年徐璒等反於江南以行軍總

  管長史隨軍討之璒平即授饒州刺史甚有治名梁文謙安定烏氏人煬帝即位轉饒州

  刺史𡻕餘為鄱陽太守稱為天下之最︹唐︺顏真卿京兆萬年人至德中貶饒州刺史

  李復宗室建中初為饒州刺史築隄以捍江水民德之李吉甫趙人貞元中厯饒州

  刺史會前刺史繼死咸言牙城有物怪不敢居吉甫命菑除其署以視事吏由是安誅破奸盜窟穴

  治聲流聞馬植扶風人太和中為饒州刺史鄱陽東北有馬塘北有土湖皆植所築穆贊

  河内人以御史中丞貶饒州别駕久之拜刺史贊質性强直進觀察使卒於官鄭珣瑜

  人貞元間為饒州刺史性嚴重少言未嘗以私託人而人亦不敢謁以私清靜惠下賊歛貴發以便

  盧知猷河中蒲人僖宗時為饒州刺史以政最聞顏標乾符中為饒州刺史王仙