Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/37

此页尚未校对


   之初王黼使其客沈積中圖燕振戒以後禍既而振乃用是死聞者痛之振尹京時兩宫方困於惎

   間振極意彌縫不使有纎芥可指高宗即位贈端明殿學士端平初賜諡剛愍程瑀浮梁人欽

   宗時除左正言即極言時病復請黜免徐處仁吳敏唐恪等高宗即位遷給事中時建修政局瑀條

   上十四事皆切時務權邦彦簽書樞密院瑀言其五罪累遷兵部尚書瑀在朝無詭隨有奏議六卷

   汪藻徳興人中進士第時胡伸亦以文名人為之語曰江左二寶胡伸汪藻王黼與藻同舍素

   不咸終黼之世不得用高宗踐祚召試中書舍人累拜翰林學士屬時多事詔令𩔖出其手常論所

   以待將帥者三事後卒如其策紹興中知湖州上所修日厯凡六百六十五卷升顯謨閣學士藻通

   顯三十年無屋廬以居博極羣書老不釋卷工儷語所為制詞人多傳誦洪皓鄱陽人政和進

   建炎三年擢徽猷閣待制為大金通問使至雲中尼雅哈廹使仕劉豫皓曰萬里銜命不得奉兩

   宫歸恨力不能磔逆豫忍事之耶尼雅哈將殺之旁一酋跪請得流遞冷山金主欲以為翰林學士