Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/53

此页尚未校对


 著二十九年以工部右侍郎管理河道議上築决口下疏故道為經久計以勞卒 諾音舊作朶顔

 伯牙舊作巴雅爾今俱改正羅伏龍餘干人崇禎庚午舉人福王時參史可法幕為江都

 知縣 大兵圍揚州可法謂伏龍亟去伏龍曰大丈夫豈可臨難苟免城破死之乾隆四十一年

  賜諡節愍

 ︹本朝︺揚鼎臣樂平人順治十七年父明由為盜所執索金取贖罄家不能得鼎臣毅然以身

 易父還遂被害彭允升安仁人為縣諸生康熙十四年入安仁允升圑結鄉勇禦之被執

 令招降所部不從遂遇害沙坤瑞餘干人性至孝年十六喪父貧無資典身以殮種蔬養母

 母年八十餘衰病不能起朝夕奉侍無怠及殁廬墓三年致馴虎伏蟒之異戴如芹

 諸生孝行著聞乾隆四十一年 旌王傳鄱陽人康𤋮進士厯官國子祭酒孝友性成品誼醇

 篤居官尢甘氷蘖杜絶苞苴督學山左以公明稱雍正甲辰  世宗憲皇帝臨雍進呈大學講