Page:Sibu Congkan Xubian213-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-115.djvu/85

此页尚未校对


  治東宋紹興二年始建於縣治西明洪武三年今所 本朝康照十八年重建入學額數十二名

  貴溪縣學在縣治東宋慶歷四年建 本朝康熙十八年重建五十七年修入學額數十

  鉛山縣學在東山下元皇慶中建在縣東南㝷徙今所明萬歴二十八年重建明末

  燬 本朝康𤋮七年重建甲寅兵燬知縣潘士瑞捐修四十六年知縣夏景宣重修五十一年五十

  七年雍正八年屢修入學額數十二名廣豐縣學在縣治東宋熙寕中建 本朝康熙

  年間屢加修葺入學額數十二名興安縣學在縣治東北明嘉靖十四年建 本朝順

  治康熙年間屢修入學額數八名曡山書院在上饒縣南舊在縣北宋謝枋得講學處

  本朝乾隆八年遷紫陽書院右紫陽書院在上饒縣城南黄金山麓初爲曲江書院

  郡人爲知府張國楨祠 本朝康熙五十一年府周錞元更名鍾靈乾隆八年知府陳世増修葺

  於堂後山作樓祀朱子旁建學舍八十餘間因易今名懐玉書院在玉山縣治東舊在