Page:Sibu Congkan Xubian215-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-117.djvu/108

此页尚未校对


   長恒破家鬻妻孥死囹圄者纍纍相隨屬璟為請命有司集紳士正直者討其弊源創立彚戸法糧

   始有實數可稽丁始有定名可指飛詭絶弊邑人如去湯火人祀鄉賢祠趙希階南豐人康

   熙丙午舉於鄉授公安令守下屬縣索例金階曰書生安得剝民以媚上吾不忍為也邑濱江苦盜

   階下車悉得其黨羽淵藪掩捕皆服辜斗湖決户口流亡相地築月隄亙四里捍之雨晴祈禱應如

   響百姓稱神焉任滿致政歸魏方泰廣昌人康熙進士厯官禮部侍郎三𡻕喪母曰夜號

   泣不止家人竒之及長嘗以不得奉母為恨言及輒泣下康熙五十四年以右通政督運西陲軍糧

   進秩禮部踰年致仕歸厚恤貧乏鄉人德之湯椿年南豐人孝行著聞乾隆年間 旌

   甘京南豐諸生時邑荒且苦寇京出力免荒稅均賦役賑饑民平砦寇皆得行其志京文原本

   經術著述甚富入祀鄉賢祠鄒昌祺南豐人順治鄉舉恥事干謁有影占其產者弗與爭

   嫠婦為虛糧累不得巳改適竭財賑之耿逆變焚僇𢡖甚賊相戒勿毀其垣入祀鄉賢祠李長