Page:Sibu Congkan Xubian215-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-117.djvu/11

此页尚未校对


  治南明正德七年建白樂天祠在府治西湓浦門内宋徐鉉有記陶靖節祠

  有三一在徳化縣柴桑山下一在湖口縣一在彭澤縣治東濓溪祠在德化縣廬山之麓

  明正統初御史徐傑副使焦宏即書院故址改建爲祠肖像其中張横渠祠在德化縣

  赤松鄉元建後廢 本順治十一年重建五賢祠在德安縣祀宋郡守李澗楊沂王秬

  邦獻李若川五人多遺惠民爲立祠義烈祠在瑞昌縣城東明嘉靖四十年流賊犯廣

  信巡撫胡松檄瑞昌柯談呉黄王五姓鄉兵𠞰之事平錄死事者三十人立祠祀之元次山

  祠在瑞昌縣西瀼溪旁陶狄二賢祠在彭澤縣南唐景龍中建祀陶潛狄仁傑後縣

  移治祠廢元周錯守江州復合祠祀之狄梁公廟在彭澤縣南四十里宋賜額顯正廟

  范仲淹記明賜額曰唐司空梁國狄文惠公之廟又有祠在湖口縣下觀音巖

 ︹寺觀︺能仁寺在府治東梁建舊名承天院明宏治中改今名龍池寺在德化縣甘棠