Page:Sibu Congkan Xubian215-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-117.djvu/55

此页尚未校对


   移臨川郡治南城梁因之陳仍屬臨川郡隋因之

   唐撫州地屬江南西道五代屬南唐析南城縣置

  建武軍宋太平興國四年改曰建昌軍屬江南西

   路元至元十四年改建昌路總管府屬江西行省

   明初改肇昌府尋改建昌府屬江西布政使司

  本朝因之屬江西省領縣五

   南城縣附郭東西距一百三十里南北距一百二十五里東至新城縣界九十里西至撫州

   府宜黃縣界四十里南至南豐縣界八十五里北至撫州府臨川縣界四十里東南至新城縣界一

   百二十里西南至撫州府宜黄縣界七十里東北至瀘溪縣界九十里西北至撫州府臨川縣治一

   百五十里漢置南城縣屬豫章郡後漢因之三國太平二年分屬臨川郡晉宋因之䔥齊移臨川