Page:Sibu Congkan Xubian215-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-117.djvu/57

此頁尚未校對


   五里西北至撫州府宜黃縣界四十里漢南城縣地三國呉太平二年析置南豐縣於今廣昌縣界

   屬臨川郡晉以後因之隋開皇九年併入南城縣景雲二年復置南豐縣先天二年開元八年

   復置屬撫州後移縣治此宋淳化二年屬建昌軍至元十九年升為南豐州直𨽻江西行省明洪

   武三年仍為縣屬建昌府 本朝因之廣昌縣在府西南二百四十里東西距一百六十

   里南北距一百四十里東至南豐縣界一百里西至寕都州界六十里南至寕都州石城縣界一百

   里北至南豐縣界四十里東南至福建汀州府寕化縣治一百九十里西南至寕都州治一百二十

   里東北至南豐縣治一百二十里西北至撫州府樂安縣治二百里漢南城縣地三國呉置南豐縣

   於此晉以後因之隋省南豐為南城縣地唐復為南豐縣地宋紹興八年始析置廣昌縣屬建昌軍

   元屬建昌路明屬建昌府 本朝因之瀘溪縣在府東一百五十里東西距九十五里南

   北距六十里東至福建邵武府光澤縣界十五里西至南城縣界八十里南至福建邵武府光澤縣